Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla Hurtowni internetowej www.kudi.com.pl

 

§ 1. [PREAMBUŁA]

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych („Użytkownicy”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem hurtowni internetowej prowadzonej pod adresem www.bgcouture.pl („Hurtownia”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego („Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Hurtowni i świadczeniem Usług. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności Hurtowni i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§ 2. [ADMINISTRACJA DANYMI]

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest KUDI GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszęcinie  NIP:8722431334 REGON: 388582866 adres do korespondencji: 39-218 Straszęcin 182 a e-mail:  sklepkudi@gmail.com  (dalej: „PRZEDSIĘBIORCĄ”), który przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

2. Dane kontaktowe do Przedsiębiorcy: sklepkudi@gmail.com

3. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Przedsiębiorcę, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Hurtowni lub jego poszczególnych funkcjonalności. Dla przykładu, dostęp do niektórych funkcji Hurtowni jest możliwy tylko po przekazaniu danych osobowych w ramach rejestracji.

§ 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a.     świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu treści w Hurtowni, prowadzenia i obsługi konta użytkownika Hurtowni oraz świadczenia innych usług dostępnych w Hurtowni (np. składania zamówień, śledzenia statusu złożonych zamówień, formularza kontaktowego, wysyłki newslettera itp.). Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych Przedsiębiorcy nieobowiązkowo;

b.    analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Hurtowni, sposobu korzystania przez nich z konta, czy ich preferencji, celem poprawy przez nas stosowanych rozwiązań w Hurtowni;

c.     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci realizacji ochrony przysługujących nam praw.

2.       Dane Użytkowników przetwarzane są także w celach marketingowych do:

a.     prowadzenia reklamy kontekstowej, tj. wyświetlania treści marketingowych w Hurtowni niedostosowanych do preferencji Użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

b.    kierowania do Użytkownika newslettera, w którego treści mogą być zawarte materiały stanowiące informację handlową. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c.     przesyłania do Użytkownika zamówionej przez niego informacji handlowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d.    prowadzenia tzw. marketingu bezpośredniego polegającego na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych drogą elektroniczną lub poprzez telemarketing. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.       Do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej wykorzystujemy następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, adres geograficzny (zamieszkania lub podobny), numer telefonu, login, informacje zbierane przez pliki cookies lub narzędzie lub technologię im podobne.

§ 4. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL SSL TLS 1.2 2048 bit –skutkiem czego dane osobowe Użytkowników są szyfrowane i – nawet w przypadku przechwycenia transmisji – niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Przedsiębiorcy.

§ 5. [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH]

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu Przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania. Przedsiębiorca udostępnia dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych lub marketingowych, wyłącznie w związku z realizacją świadczonych przez Przedsiębiorcę usług na rzecz Użytkowników.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przedsiębiorcę jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Przedsiębiorcy ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej Przedsiębiorcy.

3. Przedsiębiorca za pośrednictwem Hurtowni sprzedaje należące do niego towary lub towary, do których posiada tytuł prawny. 

§ 6. [ODBIORCY DANYCH]

1. Dane gromadzone i przetwarzane przez Przedsiębiorcę mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

a. realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem hurtowni internetowej

b. ochrony praw Przedsiębiorcy lub osób trzecich;

c. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;

d. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

– pracownicy, współpracownicy Administratora,

– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

– w przypadku Użytkownika, który korzysta w Hurtowni Internetowej ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

– w przypadku Użytkownika, który korzysta w Hurtowni Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Hurtowni Internetowej, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

– firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu

ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora;

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.

§ 7. [KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH]

1. Podczas przeglądania Hurtowni nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na naszą Hurtownię, czas wejścia do Hurtowni oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez Przedsiębiorcę w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez Niego zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

a. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

c. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na administratora;

d. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3. W przypadku uzyskania przez Przedsiębiorcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), Przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4. Przedsiębiorca może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 8. [PLIKI COOKIES]

1.    Przedsiębiorca stosuje pliki tekstowe “cookies”. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Hurtowni, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie hurtowni na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Przedsiębiorca stosuje następujące rodzaje plików cookies:

a. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Hurtowni, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Hurtowni;

b. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

3. Przedsiębiorca stosuje mechanizm plików cookies w celach:

a. ułatwienia nawigacji na stronach Hurtowni, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;

b. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Hurtowni do preferencji Użytkownika;

c. statystycznych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Przedsiębiorcę również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Hurtowni, które są pobierane z zewnętrznego Hurtowni internetowego;

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Hurtowni za pomocą portali społecznościowych.

5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Przedsiębiorca zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Hurtowni.

§ 9. [PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE]

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2.    Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie administratora.

3.    Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 10. [INFORMACJA HANDLOWA]

1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności Przedsiębiorcy oraz działalności partnerów i kontrahentów Przedsiębiorcy. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę newsletter, na korzystanie przez Przedsiębiorcę z technologii push w przeglądarkach lub na inny sposób dostarczania informacji handlowych.

2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od Przedsiębiorcy informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.

§ 11. [MAŁOLETNI]

1. Hurtownia przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Hurtowni i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Hurtownią, w szczególności danych osobowych.

§ 12. [LINKI]

1. Hurtownia może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy Przedsiębiorcą a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.

2. Przedsiębiorca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązujące na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.

§ 13. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Korzystając z naszej Hurtowni, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Hurtowni prosimy kierować na następujący adres skrzynki e mail: sklepkudi@gmail.com

3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.bgcouture.pl w zakładce „Polityka prywatności”.